ثبت کانال

فرم ثبت کانال

  • این نام معرف کانال شما در جستجو ها خواهد بود.
  • جهت ارتباط تیم جستجو گر هوشمند تلگرام با شما آدرس ایمیل خود را وارد کنید.این ایمیل فقط برای برقراری تماس در صورت نیاز می باشد
  • آی دی مدیر کانال با @ شروع می شود.
  • آدرس کانال تلگرام با @ شروع خواهد شد.
  • اطلاعات وارد شده در این بخش به جستجوی کاربر و تصمیم گیری در انتخاب کانال شما کمک می کند.لطفاً در چند جمله فعالیت های خود را توضیح دهید.
  • کلید واژه هایی که کانال شما را از سایر کانال های تلگرام متمامیز می سازد، در این قسمت وارد کنید. وارد کردن کلمات کلیدی شانس شما را در مشاهده در جستجو ها را افزایش می دهد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست